Pravila nagradne igre - "IMAŠ SREĆE"

06.11.2020. 10:23

Na osnovu Zakona o igrama na sreću, „Službeni list FBiH“ br. 48/15 i 60/15, te Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara, „Službeni list FBiH“ br. 30/16, društvo McCann d.o.o. Sarajevo donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „IMAŠ SREĆE“

1. ORGANIZATOR

Nagradnu igru „IMAŠ SREĆE“ organizira i provodi Organizator - McCann d.o.o. Sarajevo (sjedište: Zmaja od Bosne 74, Sarajevo, PDV i ID broj: 4200130360002) u daljem tekstu: „Organizator“, za klijenta iNovine BH d.o.o. Sarajevo, u daljem tekstu „Klijent“. Nagradna igra se priređuje s ciljem promoviranja trgovačkih usluga i brenda iNovine na području Federacije BIH. 

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra pod nazivom „IMAŠ SREĆE“, počinje 09.11.2020. godine i traje do 31.12.2020. godine. Pravila nagradne igre će biti objavljena u dnevnim novinama na području Federacije BiH po dobijanju saglasnosti Federalnog Ministarstva finansija, te web stranici iNovina (inovine.ba), Facebook stranici iNovina, web stranici imassrece.ba i Instagram stranici imassrece.ba.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi na području Federacije Bosne i Hercegovine.

4.PRAVO UČEŠĆA I NAČIN UČESTVOVANJA

U ovoj nagradnoj igri učestvuju fizička lica starija od 18 godina, rezidenti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Pravo za učešće stiču lica koja moraju pratiti korake za registraciju na web stranici imassrece.ba, upisivanjem osobnih podataka (ime i prezime, adresa, grad, poštanski broj, broj telefona i e-mail adresa). Nakon registracije, lica će moći odabrati način učestvovanja:

1. Napisati priču koja mora sadržavati 6 riječi; i/ili

2. Napraviti fotografiju inspirisanu sa tri tačke/motiva iz okoline.

Jedan registrovani korisnik može odabrati jedan od načina za učestvovanje, ili oba, što povećava šanse za osvajanje glavne nagrade. Prvi korak je upitnik u svrhu istraživanja tržišta, gdje korisnik treba upisati šta najčešće kupuje na kioscima iNovina. Svaki korisnik može učestvovati u nagradnoj igri koliko god puta želi. Pravo učešća u ovoj nagradnoj igri nemaju osobe zaposlene u iNovine BH d.o.o. Sarajevo i McCann d.o.o. Sarajevo. Dobitnici nagrada pružiće sve navedene informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primjeniti Pravila ove nagradne igre, kao i odgovarajući zakoni.

5. NAGRADNI FOND

Nagradni fond u ovoj nagradnoj igri čine 3 nagrade, ukupne vrijednosti  3858.00 KM sa PDV-om i to: 

OPIS NAGRADE
BROJ NAGRADA
VRIJEDNOST POJEDINAČNE NAGRADE SA PDV-om 
UKUPNA VRIJEDNOST NAGRADA SA PDV-om
SBER Bank Prepaid poklon kartica 
1
     2000.00 KM       
  2000.00 KM
Električni romobil  
1
   1399.00 KM     
  1399.00 KM
JBL Slušalice 
1
            459.00 KM              
  459.00 KM
UKUPAN FOND NAGRADNE IGRE:       
3
/
3858.00 KM

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim nagradnim fondom.

a. Nagrada za najkreativniju priču: Dobitnik će biti nagrađen električnim romobilom.

b. Nagrada za najkreativniju sliku: Dobitnik će biti nagrađen JBL slušalicama.

c. Glavna nagrada (najkreativnija i priča i slika): Dobitnik će biti nagrađen novčanim iznosom od 2000 KM na potrošačkoj kartici.

6. NAČIN ODABIRA POBJEDNIKA I OBJAVLJIVANJA DOBITNIKA NAGRADA

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada bit će objavljeni na web stranici inovine.ba, Facebook i Instagram profilu iNovina, web stranici imassrece.ba, te Instagram profilu imassrece.ba, u roku od 8 radnih dana od završetka nagradne igre. Dobitnici će biti odabrani odlukom tročlanog žirija koji će izabrati najkreativnije priče i slike, a koji će sačinjavati zaposlenici iNovina i McCann d.o.o. Sarajevo, prema kriterijima, kako slijedi: razumljivost, kreativnost, jednostavnost. Tročlanu komisiju imenuje Organizator. Dobitnici će biti obaviješteni putem mail adrese u roku od 8 radnih dana sa detaljima kako da preuzmu svoju nagradu. Ukoliko nakon razumnog broja pokušaja da se stupi u kontakt sa dobitnikom, isto nije uspješno ostvareno, oni će biti diskvalifikovani te će nagrada biti dodijeljena drugoplasiranom prema izboru žirija. Dobitnici su dužni verificirati/prihvatiti status dobitnika. Rezultati izbora žirija su konačni i žalba na rezultate nije moguća. Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i najkreativnija priča/slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u štampanom, slikovnom, audio i video materijalu, u suprotnom, gubi se pravo na ostvarivanje dobitka, odnosno dodjelu nagrade. Organizator se obavezuje da će svim dobitnicima uručiti nagrade najkasnije 30 radnih dana od objavljivanja dobitnika.

7. PREUZIMANJE NAGRADA

Nagrade će se preuzimati u prostorijama Klijenta, iNovine BH d.o.o., u Sarajevu, Kolodvorska 12, radnim danima ponedeljak-petak od 09:00 do 15:00 sati, ili drugačije, prema mogućnostima i dogovorima sa dobitnicima. Pri preuzimanju nagrade dobitnici su dužni da potpišu Prijemnicu nagrade, sa navedenom nagradom. Identifikacija dobitnika nagradne igre će se vršiti uz prezentaciju njihove lične karte ili putne isprave. Organizator ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu u vezi sa učešćem u nagradnoj igri, odnosno preuzimanjem i korištenjem nagrada.

8. POREZ, ZAMJENA, PRENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADNOM

Organizator odgovoran je za plaćanje PDV-a (osim PDV-a u dijelu nagradnog fonda koji obezbjeđuje dobavljač). Isporučioci nagrada, odnosno proizvođači/dobavljači od kojih su iNovine nabavili nagrade, obavezni su da, uz priloženi garantni list, otklone eventualne nedostatke na nagradama: električni romobil i JBL slušalice. Nagrade se ne mogu zamijeniti ili isplatiti u gotovini, niti prenositi na treća lica. Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima, te dobitnik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu. Porez na dohodak, koji se obračunava na osnovu tržišne vrijednosti nagrade, plaća Organizator u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak.

9. NADLEŽNOST SUDA

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način biti će nadležan Općinski Sud u Sarajevu.

10. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje, ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko nastane neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada biti će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, nezavisno od potrebe za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slućaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektan šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati. Nagradna igra se može prekinuti prema odluci Organizatora, u slučaju više sile, materijalnih povreda, te zloupotrebe Pravila nagradne igre. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju prekida nagradne igre iz navedenih razloga.

11. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvataju ova zvanična Pravila. Odluke Organizatora donesene prema Pravilima nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike. Organizator ima pravo da jednostrano dopuni ili promijeni Pravila, ako to zahtjevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija FBIH te javno objavljivanje na web stranici imassrece.ba na kojoj su Pravila i objavljena. Nastavak učestvovanja u nagradnoj igri nakon objave eventualnih promjena pravila znači da učesnik prihvata i slaže se s promjenama.

Odobrenje za organizovanje nagradne igre i saglasnost na Pravila nagradne igre je dalo Ministarstvo finansija/financija FBIH Rješenjem broj: 42-III-20 od 21.10.2020.

Da li vam se sviđa ovaj članak?
Ako vam se sviđa ovaj članak podijelite ga sa svojim prijateljima i kolegama!

Možda bi vas interesovale ostale

povezane novosti i zanimljivosti?!

View My Stats